8408. — Πρόγραμμα των από Πειραιώς και Σύρου αναχωρήσεων τών "Ελ- ληνικών και ξένων 'Ατμόπλοιων και περί αποστολής γραμμάτων και Εφημερίδων είς το Εξωτερικον δια τών αυτών 'Ατμόπλοιων δια το έτος 1860. [κάτω:] Έν 'Αθή- ναις την 25 Αύγουστου 1860. Έκ τοϋ γραφείου της Γενικής Διευθύνσεως τών Ταχυ- δρομείων. Μφ. 0.46 Χ 0.33. ΓΕΝ—. *

Πρόγραμμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα