8407. - Πρόγραμμα τής τελετής τής εορτής τών άποβατηρίων τής A.M. τοΰ Βασιλέως [κάτω:] Έν Αθήναις την 23 'Ιανουαρίου 1860.Έκ τοΰ Βασ. Τυπογραφείου. Μφ. 0.30 Χ 0.40. ΕΒΕ-.

Πρόγραμμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα