8405. Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Γερουσίας κατά την πρώτην σΰ- νοδον τής έκτης βουλευτικής περιόδου.Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ δημοσίου τυπογραφείου 1860. Είς 8ον, σ. 908 + ι'. ΒΒ—. #-

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας