8403. Πρακτικά των συνεδριάσεων τής Βουλής κατά την πρώτην σΰνοδον τής έκτης βουλευτικής περιόδου. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ δημοσίου τυ- πογραφείου. 1860. Είς 8ον, σ. 717 4- ι'. Τφ αύιφ ετει: Τόμος δεύτερος, φ. 1 ά. ά.+ σ. 723 - 1631 +ια'. Τόμος τρίτος, φ. 1 ά.ά.+σ. 1635-2176. ΒΒ—. *

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής