8402. Πρακτικά τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας κατά τα έτη 1858, 1859 και 1860. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Λ. Δ. Βιλαρά. (οδός Βΰσσης, αριθ. 815). 1860. Είς 8ον, σ. 64. ΓΕΝ. Per. 407. *

Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1858, 1859 και 1860

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1858, 1859 και 1860