8401. - Πραγματεία περί της Κανονικής δικαιοδοσίας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου επί των εν Βουλγαρία 'Ορθοδόξων Εκκλησιών. 'Υπό Γρηγο- ρίου Άρχιγραμματέως της 'Ιεράς Συνόδου της τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (Κατά τον Όδόν Βοϊ- βόδα 'Αριθ. 61). 1860. Είς 8ον σ. δ'+203. ΕΒΕ. Θ. 550δ, ΓΕΝ. East. Qu. 767. *
Γρηγο-ρίου Άρχιγραμματέως

Πραγματεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πραγματεία