8400. - Πολύτιμος θησαυρός. Φώς φαγη, φαγή φως φάτε δια να μην πει- νάτε και γκαρίζετε, [έν τέλει:] Κεφαλληνία 8 'Ιουνίου 1860 Τυπογραφεΐον ή «Κε- φαλληνία». Είς 8ον, σ. 24. Κατά των 'Αντωνίου Πολυλά, Σπ. Κάο, Άντ. Τερζάκη και Άρσ. Κάο και άλλων μελών χοϋ ΙΑ' Κοινοβουλίου. IEEE—, IB 31, 772. *
Αντωνίου Πολυλά, Σπ. Κάο, Άντ. Τερζάκη και Άρσ. Κάο

Πολύτιμος θησαυρός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πολύτιμος θησαυρός