8399. - Πολιτικόν ένύπνιον περί της λύσεως τοΰ 'Ανατολικού Ζητήματος. Σημείωσις------- Ναΰπλιον τήν 7 Μαΐου 1860 Α. Π. Έν Πάτραις 1860.
Α. Π.

Πολιτικόν ενύπνιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πολιτικόν ενύπνιον