8398.-Ποίημα τοΰ Περουκισμοΰ |έν τέλει:] (ακολουθεί) Βασίλειος Βαλ- σάμος Ίωαννάτος π[οτέ] Πέτρου. Εις δον, σ. 8. Στίχοι πολιτικού περιεχομένου. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΔΑΚ—. *
Βασίλειος Βαλ-σάμος Ίωαννάτος

Ποίημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποίημα