8397. - Ποιήμ^τφ ύπό 'Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου. — Mes premiers vers sont d'un enfant. A. De Musset.—Έν 'Αθήναις, Τΰποις Διονυσίου Κορομηλα. 1860 Είς 8ον, σ. 63. ΕΒΕ.Ν.Φ. 462. ΓΕΝ. MGL 91δ. *·
Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου

Ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιήματα