8396. Ποιήματα. Ό θρίαμβος τοΰ κρινολίνου κ.τ λ. υπό Φ. Παππαδημη-· τρίου Έξ Ευρυτανίας. — Κάγώ μεν------και πάσας δεξιάς. (Άριστοφάν. Νεφέλαι).— Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον Λ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1860. Etc δον, σ. 40. ΤΡΣ. *
Φ. Παππαδημη-·τρίου Έξ Ευρυτανίας

Ποιήματα. Ό θρίαμβος του κρινολίνου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιήματα. Ό θρίαμβος του κρινολίνου