8895. - Ποιήματα Λυρικά ύπό * * * Α' Προς τους Ήπειρώτας. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Σ. Ίγνατιάδου και Π. Β. Μωραϊτίνη. (οδός Εύριπίδου, οικία Ι. Χαλκοκονδύλη). 1860 Είς 8ον, σ. 16. Α^.— , ΦΣΠ-. *
* * *

Ποιήματα Λυρικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιήματα Λυρικά