8394. - Πόθεν ή μυστικοφοβία τοΰ κ. Σπ. Ζαμπελίου; Στοχασμοί. Ίακ. Πολυλά. . . αινέων «ίνητά, μομφάν δ' έπισπείρων άλιτροΐς. (Πίνδαρος).—Έν Κέρ- κυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1860. ΕΙς δον, σ. 31. ΕΒΕ.Ν.Φ. 947 '\ *
Ίακ.Πολυλά

Στοχασμοί.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοχασμοί.