8393· - Πίνακες 'Αλφαβητικοί των έν τη Β' π[εριόδω] της Β' εκδόσεως τοΰ συντακτικού Κ. Άσωπίου περιεχομένων, ιδίως δε της των μορίων συντάξεως και των συνδυασμών αυτών μιετά πάσης έγκλίσεως, πολλών φράσεων, συντακτικών ποικιλιών πολλών ρημάτων και παντός ετέρου αξιοσημείωτου, Προς άπαραίτητον χρήσιν τών ανά χείρας εχόντων τήν Συντακτικήν ταΰτην Βίβλον, Συνταχθέντες ως οίόντε ακριβώς υπό Βασιλείου Π. Βοζίκη Μεγαλοπολίτου, Καθηγητού τών Ελληνικών. 1860. Έν Τριπόλει Έκ τοΰ Τυπογραφείου της 'Αρκαδίας. Εις 8ον. φ. 2 α. ά. + σ. 58. Πρβλ. άριί). 7685. ΜΒΑ 876, ΕΒΣ. Γλ. Ιδ. *
Βασιλείου Π. Βοζίκη Μεγαλοπολίτου

Πίνακες 'Αλφαβητικοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πίνακες 'Αλφαβητικοί