8389. - Περί τών εν ταΐς άσκήσεσι και ταΐς τακτικαΐς κινήσεσι τοϋ στρατοϋ παραγγελμάτων, μετά σημειώσεων, μαρτυριών και παραπομπών, ύπό Γρηγορίου'Αλε- ξάνδρου Χαντσερή, λοχαγοΰ τοϋ Έλληνικοϋ πυροβολικού, και Εισηγητού παρά τω επί τών Στρατιωτικών Ύπουργείφ. Άθήνησι. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλϊΐ της 'Αγοράς, αριθ. 120) 1860. Είς 8ον, σ. ιβ' - 415. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 319*1, ΛΦΑ II 45/18, ΔΒΑ. Θ 191. *
Γρηγορίου'Αλε-ξάνδρου Χαντσερή

Περί των εν ταις ασκήσεσι και ταις τακτικαίς κινήσεσι του στρατού παραγγελμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των εν ταις ασκήσεσι και ταις τακτικαίς κινήσεσι του στρατού παραγγελμάτων