8388. - Περί τοϋ τρόπου και τών μέσων δι' ων πρόκειται νά μεταβληθή ή Φιλιππουπολις εις Πλόβδιφ. Ύπό τίνος έν Φιλιππουπόλει διατρίβοντος 'Αμερόληπτου. Φυλλάδιον Α'. Έν 'Αθήναις, 1860. Είς 8ον, σ. 31 + 1 «¦ ά. Συγγραφεύς ό Βλάσιος Σκορδέλης. ΕΒΕ.Θ. 10400. -*·
Βλάσιος Σκορδέλης

Περί του τρόπου και των μέσων δι' ων πρόκειται να μεταβληθή ή Φιλιππουπολις εις Πλόβδιφ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί του τρόπου και των μέσων δι' ων πρόκειται να μεταβληθή ή Φιλιππουπολις εις Πλόβδιφ