8387. - Περί τοϋ νέου χάρτου της Ευρώπης ύπό Έδμόνδου Άμποΰ. Έκ τοϋ Γαλλικοΰ. Πάν άντίτυπον μη φέρον την παροΰσαν ύπογραφήν είναι λαθρότυπον. Άθήνησιν, Έκ τοϋ τυπογραφείου της Αθηνάς. 1860. Εις 8ον, σ. 56. Πρβλ. αριθ. 8349 και 8351. -*¦
Έδμόνδου Άμποΰ

Περί του νέου χάρτου της Ευρώπης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί του νέου χάρτου της Ευρώπης