8385.-Περί της παρ' ήμΐν ταφής. Μετά σημειώσεων και παραβολών προς την ταφήν τών αρχαίων, ύπό Ι. Πρωτοδίκου.— Reditur enim terrae.....matris obducitur. Cic. d. le 1860
Ι. Πρωτοδίκου

Περί της παρ' ημίν ταφής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της παρ' ημίν ταφής