8384. — Περί της κατασκευής των οΰτω καλουμένων προδρόμων των γιγάντων Διατριβή συγγραφεΐσα Ύπό τοϋ Μεγαλειοτάτου τε και φιλόμουσου Βασιλέως της Δανίας Φριδερίκου τοϋ Ζ'. Έν Έρμουπόλει τυποις Α. Κουκούλα και Ρ. Πρίντεζη. 1860. Εις 8ον, σ. 20. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 772, ΒΒ-, ΔΒΚ—. *
Βασιλέως τηςΔανίας Φριδερίκου τοϋ Ζ'.

Περί της κατασκευής των ούτω καλουμένων προδρόμων των γιγάντων Διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της κατασκευής των ούτω καλουμένων προδρόμων των γιγάντων Διατριβή