8382. - Περί τής ανθρωπινής μακροβιότητος και τοϋ ποσού τής ζωής επί τής σφαίρας. Ύπό Π. Φλουρενσίου. Μέλους τής Γαλλικής 'Ακαδημίας, και ισοβίου γραμματέως τής τών Επιστημών, μέλους διαφόρων εταιρειών κτλ. κτλ. κτλ. Καθηγη- τού έν τώ Μουσείω τής Φυσικής 'Ιστορίας και έν τώ Γαλλικώ Γυμνασίω. Μετάφρα- σις έκ τοϋ Γαλλικού τής τρίτης εκδόσεως ύπό Λουκά Βουδούρη. Έν Κωνσταντινου- πόλει, Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (Κατά τήν Όδόν Βοϊβόδα 'Αριθ. 51.) 1860. Εις 16ον, σ. ιγ'+ 1 ά. ά.+ 223 + 2 α. ά. ΜΒΑ 643, ΑΠ—.
Π. Φλουρενσίου

Περί της ανθρώπινης μακροβιότητος και του ποσού της ζωής επί της σφαίρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της ανθρώπινης μακροβιότητος και του ποσού της ζωής επί της σφαίρας