8381.-Περί τής αιωνίου αναπαύσεως τών πιστών.—«"Αρα απολείπεται Σαβ- βατισμός τώ Λαώ τοϋ Θεού.» (Έβρ. δ'. 9.)—Τρίτη εκδοσις διωρθωμένη. Έν 'Αθή- ναις, έκ τοϋ τυπογραφείου τής Λακωνίας Κάτωθι τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ραγκαβά 'Οδός Κυρίστου ή Νέων Λουτρών αριθ. 872. 1860. Εις 8ον, σ. 660 + ζ'. Πρβλ. αριθ. 3187 και 5523. ΒΚΧ «!27. -»-

Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών