8380. Περιήγησις 5) τοπογραφία τής Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνη- σίας, και τής μεν Θεσσαλίας εν επίτομη, τής δε Μαγνησίας έν εκτάσει, συγγραφεϊσα υπό Νίκολάου Ι. Μάγνητος, Νομαρχιακού Δημοδιδασκάλου Χαλκίδος και ίππότου τοϋ αργυρού σταυρού τοϋ Β. τάγματος τοϋ Σωτήρος και εκδοθείσα φιλοτιμώ δαπάνη τοϋ φιλόμουσου κ. Α. Μεταξά. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου τής Λακωνίας Κά- τωθι τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ραγκαβά 'Οδός Κυρίστοί' η Νέων Λουτρών αριθ. 872. 1860. Εις 8ον, σ. η + 104. ΕΒΕ. Γ. Π. 3444, ΓΕΝ. Geogr. 2320. 1, ΒΚΧ 7860. *
Νίκολάου Ι. Μάγνητος

Περιήγησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιήγησις