8378.- Περί 'Ανατροφής Κορασίων. Λόγος εκφωνηθείς έν τώ Έλληνικώ Παρ- θεναγωγείω τήν 26 'Ιουνίου 1860 υπό τής διευθύντριας Σαπφοΰς Λεοντιάδος. Έπι τής διανομής τών Βραβείων. Έν Σμύρνη, έκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αμάλθειας. 1860. Εις 4ον μικρόν, σ. 35. 'Επ'ι τοΟ εξωφύλλου προστίθεται: «Φιλοτιμώ δαπάνη τοΰ Κυρίου Α. Πιττακοϋ 'Υπέρ τοϋ κατά ιόν άγ. Ίωάννην σχολείου». ΒΚΧ 9296. -Χ-
Σαπφοΰς Λεοντιάδος.

Περί Ανατροφής Κορασίων. Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί Ανατροφής Κορασίων. Λόγος