8377. - Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον την από τοΰ Πάσχα μέχρι της τών

Πεντηκοστάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πεντηκοστάριον