8375. - Παρατηρήσεις, είς την προς την Ίεράν Σΰνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος έπιστολήν τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου, Περί της χειροτονίας τοΰ 'Αρ- χιεπισκόπου Σιναίου. "Αθήνησιν τΰποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1860. Είς 8ον, σ. 55. ΓΕΝ. Theol. 2625. *

Παρατηρήσεις,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παρατηρήσεις,