8373.-Παράρτημα τοΰ Ίερομνήμονος υπό "Αλεξάνδρου Λυκούργου και Άν- τωνίαυ Μοσχάτου. Έν Αθήναις τΰποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς αριθ. 420.) 1860. Είς 8ον, σ. 64. Περιέχει τον λόγον τοΰ Άλ. Λυκούργου, τον άνανραφόμενον ανωτέρω ΰπ:' άρι». 8289. ΓΕΝ—. *
Αλεξάνδρου Λυκούργου και Άν-τωνίαυ Μοσχάτου

Παράρτημα του Ιερομνήμονος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράρτημα του Ιερομνήμονος