8370.-Παράλληλθΐ δημόσιοι βίοι τών 'Υπουργών τοΰ Βασιλείου της Ελ- λάδος εϊς Βιβλία επτά υπό Άναστασίου Κ. Παππαζαφειροπούλου δικηγόρου. Βι- βλίον πρώτον. Παράλληλοι δημόσιοι βίοι τών 'Υπουργών της δημοσίας εκπαιδεύσεως και τών Εκκλησιαστικών. 'Από της συστάσεως της Βασιλείας μέχρι τέλους της υπουρ- γίας τοΰ κ. Χ. Χριστοπούλου. Έν Τριπόλει Έκ της τυπογραφίας Ι. Άθάνασιάδου «Ό Πάν» 1860 Εις 8ον, φ. 2 α. ά. + σ. 108. "Ετερος τύ(ιος δέν εξεδόθη. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3685 Μ. -Η-
Άναστασίου Κ. Παππαζαφειροπούλου

Παράλληλοι δημόσιοι βίοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράλληλοι δημόσιοι βίοι