8368. Πανθέκτη 'Ιερά Εκκλησιαστική περιέχουσα άπασαν την έκκλησιαστι- κήν άκολουθίαν τών Όρί)οδόξων Χριστιανών και διηρημένη εις τόμους πέντε. Τό- μος Πρώτος. "Εκδοσις Δευτέρα. Εκδοθείσα μεν κατά πρώτον ύπό τοΰ 'Αρχιμανδρίτου Λιονοσίοο ΙΙύρραο τοΰ Θετταλοΰ, "Ηδη δε έπαυ'Εηθεΐσα και διωρθωθείσα έγκρίσει της 'Ιεράς Συνόδου της 'Ελλάδος. Προς χρήσιν τών τε Εκκλησιών και τοΰ χριστεπωνύ- μου πληρώματος Έκδίδοται δαπάναις Γ. Καρυοφυλλη. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπο- γραφείου Γεωργίου Καρυοφυλλη. Κατά την όδόν Νικία, άριί). 74. 1860. Είς 8ον, σ. 8 ά. ά. + 513 + 1 ά. ά. Ό τόμος δεύτερος τφ 1861. Πρβλ. αριθ. 5797. ΓΧ—. *

Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική