8867. -Ό ψευδής άδάμας. Έκ τοΰ Γαλλικού Ύπό Γ. Β[οντζίδου.] Είς 8ον, σ. 1 - 15. Τύ κείμενον ευθύς μετά τον τίτλον. Έδημοσιεΰθη, ώς παράρτημα τοΰ φύλλου της 1 'Οκτωβρίου 1860, τοΰ περ. Νέα 'Αποθήκη τών ωφελίμων και τερπνών γνώσεων, εκ- διδομένου εν Σμύρνη. ΓΕΝ. Per. 51. 2. *
Γ. Β[οντζίδου.]

Ό ψευδής αδάμας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό ψευδής αδάμας.