8366. - '() Χάσης κωμιρδία ποιηθεΐσα τφ 1786 υπό Δημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου κατά τον τότε ζακΰνθιον ίδιωτισμόν. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον δ Ζά- κυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1860. Εις 8ον, σ. 56. ΔΒΚ—, ΒΠΘ 36903. *
Δημητρίου Γουζέλη

Ο Χάσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Χάσης