8365. - Ό υπό τοΰ καθηγητού της θεολογίας Π. Ρομπότου εκφωνηθείς έν τώ Πανεπιστήμιο.) λόγος τη" 20 Μαΐου I860, επετείω ημέρα τών γενεθλίων της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως και της ιδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου και ή τη αύτη ημέρα άνα- γνωσθεΐσα ύπό τοΰ καί)ηγητοΰ της φιλολογίας, Εόθ·. Καστόρχ^, εκθεσις περί τοΰ φιλολογικού αγώνος τοΰ κυρίου Κ. Τσοκάνου. Άθήνησιν Έκ τοΰ τυπογραφείου Νι- κολάου Άγγελίδου, (έν όδώ Ντέκα 'Αριθ. 199.) 1860. Εις 8ον, σ. 24. ΓΕΝ. Per. 176. ΔΒΠ 642, ΒΚΧ 818. -*-
Π. Ρομπότου

λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. λόγος