8364. Ό υπόδικος της Κοινώτητος. [κάτω:] Έν Ζακΰνθω τη 10 Δε- κεμβρίου 1860 Ν. Β. Καραντζάς. Τυπογ. Αυγή. Μφ. 0.32 Χ 0.48. ΛΖ-. #¦
Ν. Β. Καραντζάς.

Ό υπόδικος της Κοινώτητος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό υπόδικος της Κοινώτητος