8363. - Ουδεμία Κυβέρνησις σοφή. [έν τέλει:] Πατήσια 'Αθηνών, την 1 8βρίου 1860. Ι. Βάμβας. Είς 8υν, σ. 91. ΕΒΕ. ΓΙ. Ε. 489*. *
Ι. Βάμβας.

Ουδεμία Κυβέρνησις σοφή.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ουδεμία Κυβέρνησις σοφή.