8362. - Ό τηρηθείς όρκος εκ τοΰ γαλλικού ύπό Δημοσθένους Γ. Φιλο- πατρίδου. Έν Σμύρνη 1860 Τΰποις Α. Δαμιανού. Εις 8ον, σ. 41.Άπύ της σ. 33 - 41 έτερον διήγημα : Όσκάρος της "Αλβας. ΜΜΠ 112i), ΦΣΠ--. *
Δημοσθένους Γ. Φιλο-πατρίδου

Ό τηρηθείς όρκος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό τηρηθείς όρκος