8361. - Ό Σταυρός τής Ενέδρας. Μυθιστόρημα συγγραφέν Ύπό Η. Βερθέ. Έκ τής Γαλλικής δε μεταφρασθέν Ύπό θ. Ν. Φ. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυ-
Η.Βερθέ

Ό Σταυρός της Ενέδρας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Σταυρός της Ενέδρας.