8360. - Ό σκανδαλώδης έρως ήτοι τά ερωτικά πάθη, έρανισθέντα και εκ- δοθέντα υπό 1. Ίγνατιάδου. "Εκδοσις Α'. Έν 'Αθήναις τΰποις Σ. Ίγνατιάδου και Π. Β. Μωραϊτίνη. 1860. Είς 16ον, σ. 32. Κουμανούδης 3, 15. -Χ-

Ό σκανδαλώδης έρως ήτοι τα ερωτικά πάθη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό σκανδαλώδης έρως ήτοι τα ερωτικά πάθη