8356. -Ό Πασχάλης Βρυνώ, ιστόρημα Άλεξάνδρου Δουμά, μεταφρασθέν εκ τοΰ Γαλλικοΰ υπό Δ. II. Τσοοκαλά. Άθήνησι, τΰποις Φιλόμουσου Λέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα και Σ * -* # Έν όδω 'Αθηνάς, υπ' αριθ. 257. 1860. Εις 8ον, σ. 127 ~ 1 α. ά. ΒΠΘ 35074, ΛΕΥ—. *
Άλεξάνδρου Δουμά

Ό Πασχάλης Βρυνώ,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Πασχάλης Βρυνώ,