8355. Ό Πάπας και ή Σύνοδος. Έκ τοΰ Γαλλικοΰ υπό F. C. Η. Έν 'Αθήναις, Τΰποις τοΰ Μέλλοντος της Πατρίδος.'Οδός'Αγίου Μάρκου 'Αριθ. 188. 1860. Εις 8ον, σ. 24. ΕΒΕ.Θ. 10163", ΓΕΝ. Theol. 2615, ΘΦΠ 214. *
F. C. Η

Ό Πάπας και η Σύνοδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Πάπας και η Σύνοδος