8353. - 'Ο παλαιός και νέος Άγαθάγγελος ήτοι προρρήσεις περί της πτώ- σεως τοΰ μωαμεθανικοΰ κράτους. Έρανισθεΐσαι 'Υπό Μ. Άναγνωσταποόλοο. Άθή- νησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. ('Οδός Εΰριπίδου, παρά τό Βαρβάκειον Λΰκειον.) 1860 Εις 16ον, σ. 63. ΓΕΝ. East. Qu. 651. *

Ο παλαιός και νέος Αγαθάγγελος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο παλαιός και νέος Αγαθάγγελος