8350.-Ό νέος Ροβινσών, διήγημα διά παιδία ύπό 'Ιωακείμ Ερρίκου Kάμπη. μεταφρασθέν ύπό Α. Ρ. Ρ[αγκα6^]. κατά τήν τριακοστην έννάτην έκδοσιν. "Εκδοσις τρίτη έπιδιωρθωμένη δαπάναις Κ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου, 1860. Εις 16ον, σ. 404. Πρβλ. «ριδ\ 5493 και 7013. Κουμανούδης 3, 15. *
Ιωακείμ Ερρίκου Kάμπη.

Ό νέος Ροβινσών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό νέος Ροβινσών