8348. - Ό Νέος Άλαδίνος. Μυθιστόρημα ύπό Παύλου Μουσσέτ. Μετα- φρασθέν έκ τοΰ Γαλλικοΰ δπό Κ. Χειμωνίοο. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Ήλιάδου.'Αθή- ναι, τύποις Π. Σοΰτσα και Α. Κτενά (Κατά την όδόν Άδριανοΰ). 1860. Είς 8ον, σ. 108. Τοϋ Paul de Musset (1804- 1880), αδελφού τοϋ Alfred. *
Παύλου Μουσσέτ.

Ό Νέος Αλαδίνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Νέος Αλαδίνος