8347. —Όνειροκρίτης ή ακριβής έξήγησις τών αληθών ονείρων ή της προγνώ- σεως της ψυχής καθ' ΰπνον, συνταχθείς έκ πείρας και εκδοθείς υπό Κ.Α.Ψ. "Εκδοσις τρίτη, μετά πολλών προσθηκών και βελτιώσεων. Έν Έρμουπόλει, 1860. Εις 16ον, σ. 96. Πρβλ. άρι». 6200 και 7326. ΕΤΒ 44?. -*
Κ.Α.Ψ

Όνειροκρίτης ή ακριβής εξήγησις των αληθών ονείρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όνειροκρίτης ή ακριβής εξήγησις των αληθών ονείρων