8346. - Ο Μυράτης, Ίστόρημα. Συγγραφέν υπό Άλεξάνδρου Δουμά, και με- ταφρασθέν υπό Χαραλάμπους Στεκοόλν?. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. (Όδός Εύριπίδου). 1860. Εις 12ον, ο\ 94. ΛΕΥ-, ΑΠ-.
Άλεξάνδρου Δουμά,

Ο Μυράτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Μυράτης