8343. -'Ομιλία Άπαγγελθεϊσα την 15 "Ιουλίου 1860 προ τής ενάρξεως τών δημοσίων εξετάσεων τοΰ έν Σύρο) Εμπορικοί Εκπαιδευτηρίου ενώπιον τοϋ ίεροϋ Κλήρου, τών τοπικών 'Αρχών και πλήθους πολλοΰ πατέρων, μητέρων και πολιτών

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία