8342. Ό [Ιωσήφ] Ματζίνης και το Ρωμαϊκόν Κράτος ήτοι επανάστασις τής Ρά>μης κατά τό 1848. (Έπιφυλλίς τής εφημερίδος ό Αγγελιαφόρος). Έκ τοΰ Γαλλικοΰ. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά την όδόν 'Αθηνάς αριθ. 274.) 1860. Εις 8ον, σ. 74. ΛΒΠ 862, ΛΕΥ—, ΑΧΔ—. *

Ό [Ιωσήφ] Ματζίνης και το Ρωμαϊκόν Κράτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό [Ιωσήφ] Ματζίνης και το Ρωμαϊκόν Κράτος