8340. -'Ολυμπία τοΰ 1859. Γενική "Εκθεσ[ι]ς.Ύποβληθεΐσα εις την Α. Μ. τον Βασιλέα, ι'πό τοϋ Προέδρου τής επί τών 'Ολυμπίων Επιτροπής. 'Αθήναι, 1860. Εις 4ον, σ. IV Ι 3 - 26 + 56 + 29 -64 + 23 + 21 + 1 α. ά. ΓΕΝ—. *

Ολυμπία του 1859. Γενική Έκθεσ[ι]ς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολυμπία του 1859. Γενική Έκθεσ[ι]ς