8339. — 'Ολυμπία τοΰ 1859. Γενική "Εκθεσις της Επιτροπής, και εκθέσεις τών Έλ?Λΐνοδικών. 'Αθήναι, 1860. Εις 4ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 3 + 3 - 105 + 1 α. «. ΓΕΝ—. *

Ολυμπία του 1859. Γενική Εκθεσις της Επιτροπής, και εκθέσεις των Ελλήνοδικών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολυμπία του 1859. Γενική Εκθεσις της Επιτροπής, και εκθέσεις των Ελλήνοδικών.