8338. - Όλλενδόρφου μέθοδος έφηρμοσμένη εις την Ίταλικήν γλώσσαν, υπό Μ. H. Περίδο». Έν Έρμουπόλει Σΰρου. Τΰποις Μ. Π. Περίδου. 1860. Εις 8ον, σ. δ' + 378. ΑΣ—, ΒΚΧ 14350. -*
Όλλενδόρφου

μέθοδος εφηρμοσμένη εις την Ιταλικήν γλώσσαν,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μέθοδος εφηρμοσμένη εις την Ιταλικήν γλώσσαν,