8335.-Ό κάλυξ η «ί πρώται ωδαι υπό Χριστόφορου Σαμαρτσίδου Φοιτη- τοΰ της Φιλοσοφικής Σχολής.—Δεν έθελξε--------τα κάλλη (Ώδ. 9. σ. 9)—Έν 'Αθή- ναις Τΰποις τοϋ Μέλλοντος της Πατρίδος 'Οδός Αγίου Μάρκου 'Αριθ. 188. 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. 46. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1013, ΓΕΝ. MGL 857. -Χ-
Χριστόφορου Σαμαρτσίδου

Ό κάλυξ η αι πρώται ωδαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό κάλυξ η αι πρώται ωδαί