8334.-01 τετυφωμένοι έμπαίκται τοΰ Χριστού.—Οΰαί τω άνθρώπω - - - - τής θαλάσσης (Ματθ. ΙΗ'. 7.) 1860. [έν τέλει:] "Εν τών τέκνων τής 'Ανα- τολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας Ι. Μ. Ραπτάρχης.
Ι. Μ. Ραπτάρχης.

0ι τετυφωμένοι εμπαίκται του Χριστού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. 0ι τετυφωμένοι εμπαίκται του Χριστού